เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เผยแพร่รายละเอียดของผู้เสียชีวิตรายใหม่ 273 รายนั้น แยกเป็นชาย 148 ราย หญิง 125 ราย มีชาวไทย 268 ราย ชาวเมียนมา 5 ราย สำหรับผู้เสียชีวิตที่มีอายุมากที่สุด คือ 101 ปี และอายุน้อยที่สุด คือ 19 ปี ในจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ มีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 178 ราย ซึ่งคิดเป็น 66 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปีและมีประวัติป่วยโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง มีจำนวน 48 ราย ซึ่งคิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อรวมจำนวนของ 2 ส่วนนี้ พบว่าคิดเป็นอัตรา 84 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ มีผู้เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย อยู่ใน จ.สระบุรี และมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 3 ราย อยู่ในปัตตานี 2 ราย และปทุมธานี 1 ราย

เมื่อจำแนกพื้นที่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ พบว่า กรุงเทพฯ มี 85 ราย ปทุมธานี 24 ราย นครปฐม 18 ราย สมุทรปราการ 16 ราย สมุทรสาคร 15 ราย สระบุรี 15 ราย ชลบุรี 14 ราย ปัตตานี 8 ราย สุรินทร์ 5 ราย นครสวรรค์ 5 ราย ราชบุรี 6 ราย สมุทรสงคราม 5 ราย นครนายก 5 ราย ฉะเชิงเทรา 4 นนทบุรี 3 ราย กาญจนบุรี 3 ราย และตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา ภูเก็ต ระนอง จังหวัดละ 2 ราย ส่วนระยอง พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร เชียงใหม่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร อ่างทอง นครศรีธรรมราช สกลนคร เลย ชุมพร จังหวัดละ 1 ราย

ทั้งนี้ มีการรายงานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าจะยังพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์สูงต่อไปอีก 4-6 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ปริมณฑลและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 จังหวัด ที่กำลังเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค, กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป แล้วยังจำเป็นต้องคงมาตรการทางสังคมควบคู่กับการยกระดับมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล.