นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งมีมติอนุมัติให้ขยายกรอบวงเงินในโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) และ 16 จังหวัดล่าสุดที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ตามระยะเวลาที่เสนอ และยังได้ขยายการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 13 จังหวัดแรก เพิ่มเติมอีก 1 เดือน ทำให้กรอบวงเงินของโครงการเพิ่มขึ้นอีก 44,314 ล้านบาท จากเดิม 33,471 ล้านบาท เป็น 77,785 ล้านบาท