นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงกรณีร้องเรียนปัญหาบริษัทประกันภัยบางแห่งจ่ายเคลมประกันภัยโควิด แบบเจอจ่ายจบล่าช้าว่า คปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้หารือกับภาคธุรกิจประกันภัยแล้ว ซึ่งพบว่าปริมาณเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีเข้ามามากจึงทำให้ไม่จ่ายค่าสินไหมได้ทันท่วงที ดังนั้น คปภ.จึงออกคำสั่งสำนักงาน คปภ. เรื่องให้แก้ไขเพิ่มเติมคู่มือ ระบบงาน และกระบวนการดำเนินการพิจารณาและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยปฏิบัติตาม ได้แก่ หากมีปัญหาเรียกร้องค่าสินไหมโควิด 100 เรื่องขึ้นไป ให้ตั้งหน่วยงานรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดโดยตรง

นอกจากนี้ ให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จภายใน 3 วัน และกรณีที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน แต่หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้เอาประกันภัยในวันเดียวกับที่ตรวจพบ รวมถึงกรณีที่มีปัญหาการตีความ ให้บริษัทประกันเสนอความเห็นต่อ คปภ. ภายใน 7 วันนับ รวมถึงให้รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกันโควิดให้ คปภ. ทราบทุก 15 วัน ที่สำคัญ คปภ. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากพบว่ามีเจตนาประวิงการจ่ายสินไหมทดแทน จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษต่อไป

นายสุทธิพล กล่าวว่า คปภ.ยังได้เข้าตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของ 4 บริษัทประกันภัย รวมถึงกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด จำนวนเรื่องที่คงค้างพิจารณา พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารชี้แจงต่อ คปภ.เกี่ยวกับฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัท โดยกำชับให้ปรับปรุงวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ขณะเดียวกันได้ออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น การแยกเรื่องร้องเรียนออกเป็นกลุ่ม หรือหากไม่พบปัญหาเรื่องเอกสาร บริษัทต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 3 วัน เป็นต้น