เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Warong Dechgitvigrom โดยระบุว่า รัฐมนตรีโกหกกลางสภา ฝ่ายค้านอภิปราย รัฐมนตรีชัยวุฒิเอื้อประโยชน์ให้บริษัทไทยคม เรื่องไทยคม 4 และ 6

นายชัยวุฒิ ตอบว่าแค่ร่วมมือ ตามข้อความที่ตอบ “เมื่อไทยคม 4 และไทยคม 6 กลับมาเป็นของรัฐ ซึ่งเขาส่งดาวเทียมมาให้ ส่งสถานีมาให้ แต่เขาไม่ส่ง teleport service มาให้ไม่ได้ส่ง Gateway และไม่ได้ส่ง uplink downlink ข้อมูลดาวเทียม มาให้ เป็นของบมจ.ไทยคม เพราะฉะนั้น เราจำเป็นต้องใช้ตัวส่งสัญญาณบางส่วนของ บมจ.ไทยคม ไม่ใช่การยกสิทธิสัมปทานให้ต่อ แต่เป็นกรณีที่หาก NT มีอุปกรณ์ไม่พร้อม หรือไม่พอ ก็ไปใช้บริการของ บมจ.ไทยคม เพื่อให้การส่งสัญญาณดาวเทียมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง”

นายชัยวุฒิตอบไม่ตรงกับสัญญาสัมปทานดาวเทียมครับข้อ 15 การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินบริษัทยอมให้ดาวเทียมทุกดวงที่บริษัทจัดตั้งตามสัญญาฉบับนี้ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงในวันผ่านการทดสอบใช้งานจากทั้งสองฝ่ายหลังจากดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งวงโคจรแล้ว ส่วนสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามข้อ ๕ หลังจากบริษัทจัดตั้งและได้ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเรียบร้อยแล้ว บริษัทยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงทันที และกระทรวงจะมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้บริษัทครอบครองเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้กระทรวงจะไม่ใช้สิทธิในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวในทางใดที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถใช้สิทธิของบริษัทได้ตามสัญญานี้

อุปกรณ์ที่บริษัทจัดหามาภายหลังการส่งมอบทรัพย์สินตามวรรคแรกเพื่อใช้เกี่ยวกับการให้บริการวงจรดาวเทียมตามสัญญานี้จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นที่ยอมรับแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทั้งนี้บริษัทยอมให้อุปกรณ์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงทันที และกระทรวงจะมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อใช้ดำเนินกิจการเช่นเดียวกับวรรคแรก

การตรวจสอบดาวเทียมสำรองภาคพื้นดิน (Ground Back up ) ตามข้อ ๕.๑.๑ กระทรวงจะแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงจำนวนสาม (๓) คน เป็นผู้ตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทั้งหมด

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใด บริษัทต้องส่งมอบทรัพย์สินที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดคืนให้กระทรวงทันที โดยในวันส่งมอบทรัพย์สิน สถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ส่วนดาวเทียมจะต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ ณ ตำแหน่งวงโคจร และบริษัทต้องส่งมอบสัญญาและเอกสารหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการตกลงใช้บริการวงจรดาวเทียมของผู้ใช้วงจรดาวเทียมทุกรายให้แก่กระทรวงโดยทันทีด้วย

การส่งมอบรับมอบทรัพย์สินตามข้อนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะได้ทำหนังสือส่งมอบและรับมอบ พร้อมบัญชีรายการทรัพย์สินให้ไว้แก่กันในวันส่งมอบและรับมอบ

เท่ากับว่าตามสัญญา บริษัทไทยคมต้องส่งมอบอุปกรณ์ทุกชนิด รวมทั้งบัญชีลูกค้าด้วย

นายชัยวุฒิโกหกกลางสภา เรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติ ท่านนายกฯ ต้องดูด้วยครับ