เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด คือ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด โดยการพิจารณาดังกล่าวได้ประชุมลับ พร้อมกับลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ในการลงคะแนนลับเช่นกัน

ทั้งนี้ผลการลงมติ พบว่านายชาญชัย ได้รับคะแนนเห็นชอบ 212 คะแนน ต่อคะแนนไม่เห็นชอบ 2 คะแนนไม่ออกเสียง 8 คะแนน ถือว่าได้รับคะแนนเห็นชอบข้างมากจากที่ประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา 15/1 แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560) ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป.