ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธาน มอบพันธ์ุกล้าฟ้าทะลายโจรแก่พี่น้องประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช Kick off แจกจ่ายฟ้าทะลาย17,000 ต้น แก่ประชาชน

นายภิญโญ เปิดเผยว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญ มีราคาดี ตลาดต้องการสูง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการสร้างภูมิต้านทานและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งมอบหมายให้ ส.ป.ก. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจร โดยมีเป้าหมายผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ใช้ภายในครัวเรือนและขยายผลให้ได้ 1 ล้านกล้า ภายใน 1 ปี และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตลาด รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย