เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานประชุมมอบแนวทางการบริหารงานราชการตำรวจครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา

ด่วนที่สุด! ผบ.ตร. แบ่งงาน 4 รองผบ.ตร. ลงตัว ‘บิ๊กโจ๊ก’ คุมมั่นคง ‘บิ๊กรอย’ ดูกฎหมาย-คดี

พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญคือการมอบหมายงานและการกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยจำแนกเป็น 6 สายงานหลัก โดยมอบหมายงานให้

1.พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหารกำกับดูแล สกบ., สกพ., สทส., สงป., สง.ก.ตร., สง.ก.ต.ช., รพ.ตร. (ยกเว้น นต.), บช.ศ., รร.นรต., บช.น.(เฉพาะ ศฝร.บช.น.) ภ.1-9 (เฉพาะ ศฝร.ภ.1-19) บช.ก. (เฉพาะ ศฝร.) บช.ตชด. (เฉพาะ บก.กฝ.), สตม., (เฉพาะ ศฝร.ตม.) สยศ.ตร. (ยกเว้น ผอ.ผก.ผค.) บ.ตร., สท., สลก.ตร., วน., โรงพิมพ์ตำรวจ

2.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กำกับดูแล บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ. ศฝร.บช.น.) ภ.1-8 (ยกเว้น บก.กค. บก.สส. ศฝร.ภ.1-8) ภ.9 (ยกเว้น ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สภ. 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.กค. บก.สส., บก.สส.จชต., ศฝร.ภ.9 กก.ปพ.) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., ปพ. ศฝร.) สยศ.ตร. (เฉพาะ ผอ., ผก.) บช.ปส.

3.พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนรอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน กำกับดูแลงานสืบสวน บช.น. (เฉพาะ บก.สส.) ภ.1-9 (เฉพาะ บก.สส.) บช.สอท., สพฐ.ตร., รพ.ตร. (เฉพาะ นต.)

4.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี กำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดี, กมค., ภ.1-9 (เฉพาะ บก.กค.)

5.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กำกับดูแล บช.น. (เฉพาะ บก.จร., บก.อคฝ.) ภ.9 (เฉพาะ ภ.จว.ยะลา., ปน., นธ., สภ. 4 อำเภอ จว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.) ศปก.ตร.สน., บช.ก. (เฉพาะ บช.ทท.), สตม. (ยกเว้น ศฝร.ตม.), บช.ตชด. (ยกเว้น บก.คฝ.), บช.ส., สยศ.ตร. (เฉพาะ ผค.), ตท., สบร. (ILEA)

6.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบ จต.

ทั้งนี้เจตนารมณ์ของ ผบ.ตร. มีดังนี้
– ต่อยอดพัฒนางานตำรวจในทุกมิติ
– ศักดิ์ศรีขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต สวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว
– สุขสงบ สังคมมีความปลอดภัย
– วิสัยทัศน์ มาตรฐานสากล และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
– มลายภัยพาลให้สิ้นสูญ

โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” และนโยบาย ผบ.ตร. คนที่ 14 มี 10 นโยบายบริหารราชการ 4 นโยบายเน้นหนัก โดย 10 นโยบายการบริหารราชการ มีดังนี้

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยปกติสุขของประชาชน
3. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมรูปแบบใหม่
4. แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
5. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  1. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรมจริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน การทํางานให้มีประสิทธิภาพ
  3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกําลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ
  5. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ส่วน 4 นโยบาย เน้นหนัก ดังนี้

1.ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย มีดังนี้
– เพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การตรวจตราบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจพื้นที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
– เพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการเดินทางเข้า-ออก ทั้งจำนวนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ และระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้เพียงพอสอดคล้องต่อความต้องการ
– เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– อำนวยความสะดวกหรือให้บริการนักท่องเที่ยวในการติดต่อขอรับบริการ
– พัฒนาประสิทธิภาพและความรู้ความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

2.ยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
– ปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด
– เพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน
– ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการยึดทรัพย์ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
– ใช้กลไกความร่วมมือของชุมชน ตามแนวทางโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมดำเนินการยึดหลักการ เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
– ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลคนคลุ้มคลั่งที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการบำบัดรักษา

3.cyber crimes หรือการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
– ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง โดยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและประเทศเพื่อนบ้าน
– มุ่งทำลายและตัดวงจรการกระทำความผิดของคนร้ายผ่าน “ซิม สาย เสา”
– ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิด
– จัดทำสื่อและกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์เสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนให้มีความตระหนักรู้เท่าทันภัยที่แฝงมากับการใช้เทคโนโลยี

4.การดูแลสวัสดิการ และขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ
– ควบคุมการบริหารงานกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ การช่วยราชการต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ โดยให้ความสำคัญกับปริมาณงานของสถานีตำรวจเป็นหลัก
– ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและไม่มีความจำเป็น
– บริหารอาคารบ้านพักให้เป็นไปตามสิทธิของกำลังพล และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
– การสร้างระบบการสื่อสาร ร้องเรียน ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมของข้าราชการตำรวจตรงถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้จะพัฒนา Quick Wins Police’s Home เราดูแลคุณเพื่อให้คุณไปดูแลประชาชน โดยจะเปิดใช้งานระบบได้ 17 ต.ค. 66 นี้
House is made from brick and stone,Home is made from love alone มีความหมายว่า บ้าน (A house) สร้างด้วยอิฐและหิน แต่บ้าน (a home) ในอีกความหมายหนึ่ง ต้องสร้างด้วยรักเท่านั้น

สำหรับ Quick wins ประกอบด้วย
1.คน

ด้านการบริหารงานบุคคล : คืนตำรวจให้ประชาชน โดยให้ความสำคัญกับงานในสถานีตำรวจ เพื่อให้มีกำลังพลเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน, ให้ทุกหน่วยตรวจสอบกำลังพลที่ไปช่วยราชการทุกนายให้เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการปกติ ณ ต้นสังกัด

2.ระบบ

ด้านระบบการบริหารงาน : คืนเวลาให้ตำรวจ โดยจะแก้ไขคำสั่ง ตร. ที่ 419/56 ช่วยลดภาระงานสอบสวน เอกสาร และแบบฟอร์มเอกสารที่ไม่จำเป็น ลดความยุ่งยากซ้ำซ้อน ภาระทางธุรการและการประชุมที่ไม่จำเป็น ให้รายงานเหตุผ่าน ศปก.บก./ภ.จว. เพียงแห่งเดียว

3.สวัสดิการ
ด้านการเสริมสร้างสวัสดิการ เร่งแก้ปัญหา เรื่องที่พักอาศัยเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการตำรวจจบใหม่และข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ๆ ทั่วประเทศ, แก้ปัญหาผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ

4.สามัคคี
ด้านการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเป็นธรรมและช่องทางการสื่อสารในองค์กร สามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรมายังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้โดยตรง ผ่านช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นแทนใจ ทางออฟไลน์สามารถแจ้งผ่านตู้ ปณ. 191 รองเมือง 10330

5.ภาพลักษณ์
ด้านการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน จะสานต่อการดำเนินโครงการทำดีมีรางวัล ของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, โครงการ Police Hero สร้างต้นกล้า เพาะพันธุ์ความดี ให้แนวคิดและหลักการทำงานกับนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อให้เห็นภาพหรือตัวอย่างของข้าราชการตำรวจผู้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติอย่างแท้จริง