จากกรณีธนาคารกรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ ได้ออกมามาตรการช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งหมด 7 มาตรการด้วยกัน โดยมีรายละเอียดแต่ละมาตรการดังนี้

สำหรับลูกค้าบุคคล
มาตรการที่ 1 สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
-ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ สูงสุด 12 เดือน หรือ
-พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน หรือ
-พักชำระ เงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

มาตรการที่ 2 สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา
-ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม สูงสุด 6 เดือน

มาตรการที่ 3 สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน
-เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้ แบบกำหนดระยะเวลา 48 งวด

สำหรับลูกค้าธุรกิจ
มาตรการที่ 4 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู
-ดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 2 ปี ไม่เกิน 2% ต่อปี
-ผ่อนนาน สูงสุด 10 ปี
-ค้ำประกันโดย บสย. สูงสุด 10 ปี

มาตรการที่ 5 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท
สินเชื่อ Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 24 เดือน
-สินเชื่อ P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน
สำหรับวงเงินกู้ 20-500 ล้านบาท
-สินเชื่อ Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
-สินเชื่อ P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน

มาตรการที่ 6 มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้
-หลักการพิจารณารับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต* ราคาซื้อคืน = ราคารับโอน + ต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost) 1% ต่อปี + ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง – ค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

มาตรการที่ 7 โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคง
-ลด การผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
-ยืด ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตามความเหมาะสม
-เสริม สภาพคล่องตามศักยภาพของลูกค้า

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 0-2111-1111 หรือ >>คลิก<<