ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายฐานิสร์ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผอ.โรงเรียนวัฒนานคร, นายสนธิเดช เทียนทอง ประธาน สภา อบจ.สระแก้ว, นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีวัฒนานคร, คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

นายฐานิสร์ กล่าวว่า การมอบทุนให้กับนักเรียนนั้น แม้ว่าจะเป็นเงินที่มีจำนวนไม่มากนัก แต่เป็นสิ่งที่ต้องการจะมอบให้ และได้คัดเลือกมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในการมอบครั้งนี้มีทั้งสิ้น 73 ทุน ทุนละ 4,000 บาท แยกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน จำนวน 21 ทุน, ทุนนักเรียนยากจนและประพฤติดี จำนวน 14 ทุน, ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย ทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน จำนวน 22 ทุน, ทุนนักเรียนยากจนและประพฤติดี จำนวน 16 ทุน รวมเป็นเงิน 292,000 บาท เพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปใช้จ่ายในการเรียน และเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดสระแก้วอีกด้วย

นายก อบจ.สระแก้ว กล่าวอีกว่า โรงเรียนวัฒนานครเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว ที่ดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ตามนโยบายการ ซึ่งโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning มีแผนการเรียน ที่เป็นทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่และการมอบทุนการศึกษาของ อบจ.สระแก้ว นี้ ก็เพื่อสร้างกำลังใจให้เด็กๆ ได้มีกำลังใจไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต.