เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 พ.อ.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ (ท.) เปิดเผยว่า จากการที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ) ได้รับทราบข้อมูลจากหน่วยงาน องค์กร ร้านค้าต่างๆ ได้มีบุคคล กลุ่มบุคคล ได้ใช้ชื่อหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ติดต่อในการขอรับบริจาค เงิน สิ่งของต่างๆ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของหน่วย โดยได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง สำนักงาน หน่วยงาน ร้านค้า ต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา

โดยทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับผิดชอบร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนแผนด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในด้านต่างๆ ไม่มีการเรียกรับ หรือขอรับผลประโยชน์จากองค์กร หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือประชาชน แต่ประการใด หากได้รับความเดือดร้อนจากการแอบอ้าง จากการกระทำของบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ท่านได้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดต่างๆ จากการกระทำดังกล่าว ผ่านทางสายด่วน 1374 หรือ ติดต่อประสานได้ที่ กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0-4561-1454 ได้ทันที เพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป.