นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับ DSI ปปง. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบกรณี STARK มาตั้งแต่ก่อนหน้าและภายหลังการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด และปัจจุบันยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีเรื่องที่ได้ขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จ และการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ในหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. จะสื่อสารให้ทราบต่อไป”

ทั้งนี้ กรณี STARK อยู่ในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการกับกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ DSI และ ปปง. อย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่ทำได้อย่างรวดเร็วและรัดกุม และช่วยยับยั้งความเสียหายต่อประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากกรณีนี้ เป็นการกระทำความผิดที่มีหลายฐานความผิด และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งส่วนที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไปแล้วนั้น เป็นส่วนที่ ก.ล.ต. เห็นว่าสามารถแยกดำเนินการไปก่อนได้ ได้แก่ การกล่าวโทษบุคคลกรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ และการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด