เมื่อวันที่ 20 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุมดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยการประชุมร่วมกันทั้ง 4 กระทรวงเบื้องต้นได้วางแผนการทำงานเชื่อมโยงร่วมกันให้มากขึ้นว่ามีสิ่งใดที่สามารรถจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ โดยเริ่มตั้งแต่การผลิตผู้เรียน การสร้างเด็กไทยให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหลักจริยธรรม ซึ่ง อว.มองว่าอยากเริ่มสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและช่องว่างความเหลื่อมล้ำ 

ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับปลัดกระทรวงทั้ง 4 กระทรวง ซึ่งที่ประชุมได้เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคนเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคนให้มีความรู้กับเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการเพิ่มทักษะผู้ประกอบการหน้าใหม่ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้นจะต้องวางแนวทางการสร้างความภูมิใจในชาติไทย และหลักการสร้างจริยธรรมในเด็กและเยาวชนโดยได้มอบหมายให้ ศธ.และ อว.วางแผนการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนแผนงานต่อจากนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวงขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป