เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,100,000,000,000 บาท ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จำนวน 587,409,336,900 บาท

อ่านพ.ร.บ.งบประมาณฯ ฉบับเต็มได้ที่นี่..