รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ก.ย.2564 ที่ประชุมเตรียมหารือถึงข้อเสนอของหลายหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีหลายฉบับ ทั้งการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ยังคาดว่ากระทรวงการคลังยังเตรียมเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ครั้งใหม่ รวมไปถึงการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 60% เป็นไม่เกิน 70% หลังจากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ยังเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ รวมถึงเสนอขอความเห็นชอบมอบบ้านไทยในโครงการร่วมงาน Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ด้วย

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ยังเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอี สู่ยุค 4.0 และเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ เสนอท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ ยูเรเซีย ครั้งที่ 2 และรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนก.ค.2564