เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด เป็นเงินทั้งสิ้น 398.32 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตช. ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค. 2564 รวม 120 วัน(ห้วงที่ 5-6) หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยุติลง ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 ในห้วงวันที่ 1 มี.ค.ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 วงเงิน 380,444,840 บาท ให้กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ