เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เศรษฐกิจ กับ ตัวเสี้ยมแตกแยก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,078 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 96.6 ระบุ รัฐบาลควรปลดล็อก ระเบียบกฎเกณฑ์และอุปสรรคสกัดกั้น ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนด้านธุรกิจ และร้อยละ 95.5 ระบุ ต้องการให้รัฐบาลอัดฉีดเงินไปที่เศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 ระบุ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยถ้าฟื้นตัวจะช่วยประชาชนฐานรากส่วนใหญ่ได้ดีกว่า ร้อยละ 91.1 ระบุ รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มมาช่วยเศรษฐกิจ ฐานราก เช่น ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย และร้อยละ
90.5 ระบุ เศรษฐกิจท่องเที่ยวจากมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่มดีขึ้น ร้อยละ 86.8 ระบุ หลังปลดล็อก เริ่มมีรายได้เข้ากระเป๋าเงินเพิ่มขึ้น และร้อยละ 86.0 ระบุ เศรษฐกิจของประเทศด้านการส่งออกยังคงเติบโต

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.6 เชื่อมั่น ในขณะที่ร้อยละ 32.4 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความหวังต่อความสำเร็จของรัฐบาลและภาคประชาชนช่วยกันผ่านพ้นวิกฤติชาติทั้งโควิดและเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.8 มีความหวัง ในขณะที่ร้อยละ 33.2 ไม่มี อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.1 ระบุ มีขบวนการเสี้ยมให้แตกแยกในรัฐบาลทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 21.9 ระบุ ไม่มี

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนเริ่มประกอบกิจการและการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นและมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความหวังและเชื่อมั่นต่อการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลปลดล็อคระเบียบ กฎเกณฑ์และอุปสรรคสกัดกั้นผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนด้านธุรกิจและต้องการให้รัฐบาลอัดฉีดเงินไปที่ เศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ จะช่วยประชาชนระดับฐานรากได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ประชาชนกังวลถึงความแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นได้จากขบวนการเสี้ยมให้เกิดความแตกแยกในรัฐบาล