ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งให้ผู้ที่จองวัคซีนซิโนฟาร์มไว้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรอบบุคคลธรรมดา และชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี โดยให้นำหลักฐานให้ครบถ้วนและรับเงินคืนด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 8 ต.ค.64 สำหรับผูู้ที่อยู่ในกทม.และปริมณฑล แต่หากอยู่ต่างจังหวัด รับเงินคืนได้ถึงวันที่ 15 ต.ค.64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า การรับเงินคืนสำหรับผู้จอง “วัคซีนซิโนฟาร์ม” รอบบุคคลธรรมดา ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี ให้นำหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน

มารับเงินคืนด้วยตนเอง ในวันที่ 27 กันยายน-8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม และปริมณฑล และ 27 กันยายน-15 ตุลาคมสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ในช่วงเวลาทำการ 08.30-16.00 น. ที่ชั้น 1 Coworking Space สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ย้ำว่า หากท่านไม่มารับเงินคืนหรือไม่มีเอกสารครบถ้วนเพื่อแสดงตัวและยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่าท่านยินดีให้นำวัคซีนของท่าน บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19