เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สำหรับ พล.อ.สุพจน์ หรือ เสธ.ไก่ เกิดวันที่ 10 เมษายน 2506 พื้นเพชาวชลบุรี จบ ม.ศ. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เตรียมทหารรุ่นที่ 22 (นตท.22) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.33) รุ่นเดียวกับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.

เป็นนายทหารม้า อีกทั้งผ่านการดำรงตำแหน่งหลักๆ ผู้บังคับหมวด/ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 18 ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1 นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารม้าที่ 3 นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพลทหารม้าที่ 1 ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28 รองผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เจ้ากรมยุทธการทหาร ผ่านสมรภูมิหลายสนามรบ รวมถึงบ้านร่มเกล้า

เป็นเลขาฯ สมช.คนที่ 5 ของกองทัพนับแต่ปี 2558 ไล่มาตั้งแต่ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา พล.อ.ณัฐพล และ พล.อ.สุพจน์