เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 114 ราย ดังนี้ อาทิ สำนักงานรัฐมนตรี นาวาอากาศเอก ปัญญา ไทยภักดี เป็น พลอากาศตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.คำรณ ชาติเสวียง เป็น พล.อ., พล.ท.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เป็น พล.อ., พล.ท.สรศิริ ปริญญานันท์ เป็น พล.อ., พล.ท.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ เป็น พล.อ. กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ท.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
เป็น พล.อ., พล.อ.ต.ธราธร รัตนเนนย์ เป็น พล.อ.ท. และ พ.อ.ชญา ปรีชาชาติ เป็น พล.ต.

ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 565 ราย อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ.ส.อ.พัลลภ วัยคุณา เป็น ร.ต., จ.ส.อ.เรวัชร์ เปียอิ่ม เป็น ร.ต., จ.ส.อ.สมคิด ผิวอ่อน เป็น ร.ต. กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ท.ชุมพร ครุฑบุตร เป็น พันเอก, พ.ท.บุญลือ ทวีกูล เป็น พันเอก เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. พ.ศ. 2564 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ คลิก และ คลิก