เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ตามโครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารพลังงาน (BEC) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และอาจารย์ภูริน หล้าเตจา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคุณเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ เข้าร่วมในพิธีรับรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล

โดยมีแบบอาคารที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลฉลากระดับดีมาก 2 รางวัล ได้แก่ อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพ และ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก มจพ. วิทยาเขตระยอง ศูนย์มาบตาพุดฯ รางวัลฉลากระดับดี 1 รางวัล ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. วิทยาเขตระยอง รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารอุทยานเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง

ผลงานแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานทั้ง 4 อาคารดังกล่าว พิจารณาตามกรอบการออกแบบ 4 ด้าน คือการออกแบบระบบเปลือกผนังอาคาร ระบบหลังคา ระบบการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และระบบแสงสว่างภายในอาคาร ในภาพรวมสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกรอบการพัฒนาระดับสากล Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้รางวัลในออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในปีนี้ ยังเป็นการยืนยันความสำเร็จในการพัฒนา มจพ. วิทยาเขตระยอง ในการเป็นต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างเป็นรูปธรรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงงานต่อยอดร่วมกับนวัตกรรม งานวิจัยและประดิษฐกรรมภายในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนและสังคมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีต่อไป