รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2083 สาย อ.มหาชนะชัย-อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ระยะทาง 12.917 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 519,150,000 บาท ผลงานเดือน เม.ย. 67 มีความคืบหน้า 98.499% จากแผนงาน 99.389% ช้ากว่าแผน 0.890% ดำเนินการปูผิวจราจรเสร็จทั้งหมด และเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของงาน และติดตั้งไฟแสงสว่าง คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์เดือน ก.ค. 67

แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ช่วง ได้แก่ กม.43+205-48+205 ระยะทาง 5 กม., กม.49+848-54+380 ระยะทาง 4.532 กม. และ กม.55+805-59+190 ระยะทาง 3.385 กม. พื้นที่ อ.มหาชนะชัย และ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

โดยได้ขยายถนนจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เป็น 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวทางเป็นแบบแอลฟัสต์คอนกรีต และแบบปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (JPCP) แบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะยก รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

เริ่มต้นสัญญา 2 ก.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 66 ระยะเวลาก่อสร้าง 750 วัน จากนั้นขยายสัญญาใหม่ ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาล จนถึงวันที่ 20 ต.ค. 66 ระยะเวลา 779 วัน และได้รับการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ค่าปรับอัตราร้อยละ 0 จำนวน 302 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 66-19 ก.ค. 67 บริษัท เอ็ม.ซี คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

โครงการแล้วเสร็จช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง แก้ไขปัญหาจราจร รองรับปริมาณจราจรและการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เนื่องจากปัจจุบัน ทล.2083 สาย อ.มหาชนะชัย-อ.คำเขื่อนแก้ว มีปริมาณการจราจรอยู่ที่ 12,834 คันต่อวัน ทำให้การเดินทางบนถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัด และอำเภอ ตลอดจนเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และขนส่งสินค้าทางการเกษตร