เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 2.9-20.7 ไมโครกรัม (มคก.)/ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.7-28.8 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.5-21.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.7-21.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.9-20.0 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 2.3-22.8 มคก./ลบ.ม.

ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2567

พื้นที่ กทม. และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2567
17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2567
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2567
ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2567 และดีอย่างต่อเนื่อง
ภาคใต้ ดีมากอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK.