กรมคุมประพฤติ ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 98 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2567 ซึ่งไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สอบแข่งขันได้จะเป็นพนักงาน, ลูกจ้าง อื่นๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (เป็นวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์)

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 53 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี  พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 26 อัตรา​ เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพณิชยการ ทางการบัญชี

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 17 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการขาย ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางภาษาต่างประเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://probation.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร