วันที่ 28 พ.ค. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสํานักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 2568-2571) โดยมีการปรับงบขาดดุลปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่ม 1.12 แสนล้านบาท ส่งผลให้งบขาดดุลเพิ่มขึ้น 0.14% ทำให้หนี้สาธารณะมาอยู่ที่ 68% ซึ่งยังอยู่ภายในกรอบวินัยการคลังที่ไม่เกิน 70%

โดยจะมีการนัดประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 30 พ.ค. เพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยจากการรับฟังความเห็นพบว่าผู้แสดงความเห็น 80% เห็นด้วย ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีได้น้อยเกินไป ซึ่งจริงๆ แล้วสำนักงบประมาณได้ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล 142% และจัดสรรงบประมาณตามแผนต่างๆ อย่างครบถ้วน

ในส่วนของลักษณะนวัตรกรรมได้สนับสนุนการให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน อาทิ การประชุมออนไลน์ งานเอกสารต่างๆ แทนการใช้กระดาษก็จะลดการใช้งบประมาณลง และหลังจากนี้จะเสนอพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ให้ ครม. พิจารณาในวันที่11 มิ.ย. 2567  หลังจากนั้นจะเสนอเข้าสภาวาระหนึ่งในวันที่ 19–20 มิ.ย. 2567 เพื่อพิจารณาต่อไป