เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล โดยมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัด อำเภอ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานข้อมูลความคืบหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศ มีลูกหนี้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 147,525 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,191.390 ล้านบาท โดยยังคงเหลืออีก 5,875 ราย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาพบปะพูดคุยกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไป นอกจากนี้ มีกรณีที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี 462 คดี

“เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศ ในส่วนของการดำเนินการแล้วเสร็จนั้น มีทั้งกรณีที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการของรัฐ บางส่วนได้ผ่านการตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย บางส่วนประสงค์ที่จะขอความช่วยเหลือในอาชีพเสริม หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดำเนินคดีอาญาและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อีกกรณีหนึ่งคือเจ้าหนี้ไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการของรัฐ จึงขอให้ทุกจังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งรัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567 นี้”

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการรับลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะปิดรับไปแล้ว แต่กระบวนการดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ สามารถติดต่อผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือ ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม