เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบริหารองค์กรแนวใหม่ยุค 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ โดยมี ดร.ภูนท สลัดทุกข์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และคณะทำงานการกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการดำเนินภารกิจแทน และประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านสาธารณสุขและการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ฯลฯ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษในครั้งนี้

สำหรับการจัดการอบรม “การบริหารองค์กรแนวใหม่ยุค 4.0” เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรแนวใหม่ ปรับบทบาทท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งให้พลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สามารถนำความรู้และหลักการไปปรับใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น มีศักยภาพพร้อมให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ