เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 206/2567  เรื่องมอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 274 /2566 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 290/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ราย นั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีขอบเขตงานที่ชัดเจน จึงมีคำสั่งมอบหมายงานให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.นายชัยเกษม นิติสิริ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ กระบวนการยุติธรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ การเงินและการคลัง พลังงาน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจดิจิทัล และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

3.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

4.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายการกระจายอำนาจ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5.พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีด้านนโยบาย และการดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการกีฬา และปฏิบัติราชการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามที่เห็นสมควร ในกรณีจำเป็นจะหารือกับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกันเป็นคณะบุคคลก็ได้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาจทำงานในเชิงรุกโดยการเสนอแนะ หรือทำงานในเชิงรับ โดยพิจารณาปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ได้ เมื่อได้ผลการพิจารณาอย่างใด และประสงค์จะให้คำแนะนำ หรือเสนอข้อมูลใดต่อนายกรัฐมนตรี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมถึงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคำนึงถึงกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประหยัด เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทางไปราชการ บุคลากร งบประมาณ และข้อมูลต่างๆ และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตลอดจนจัดให้ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดังกล่าวในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ค. 67