เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณพระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบตราตั้ง แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

นายสยามพัชร์ กล่าวว่า ด้วยพระครูจันทธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอว่างลงและจะแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอทันทีมิได้

“อาศัยอำนาจตามความในข้อ 21 วัดแรกแห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งให้ พระครูปริยัติพุทธิคุณ ฉายา ฐิตคุโณ อายุ 70 พรรษา 47 วิทยฐานะ ป.ธ.4, น.ธ.เอก, พธ.ด. วัดใต้โพธิ์ค้ำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 20 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567” นายสยามพัชร์กล่าว