เมื่อวันที่ 30 พ.ค.67 ที่หอประชุม 80 พรรษา ข้าง ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จ.สตูล นายคณิต คงช่วย รองผวจ. สตูล เป็นประธานพิธีเปิด “งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567” ที่อำเภอท่าแพ ร่วมกับ ทางจังหวัดสตูล สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดขึ้นมา ซึ่งมี นางสุดา ยาอีด เกษตรจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มี นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ นำกำลังเจ้าหน้าที่อำเภอท่าแพ , เกษตรกรอำเภอท่าแพ, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม 150 คนเศษ


ทั้งนี้หลังพิธีเปิดแล้ว รองผวจ.สตูล มอบรางวัลให้เกษตรกร และบุคคลทางการเกษตร รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต อีกทั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับเขต ตลอดจนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2567 อีกทั้งเดินเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรหน่วยงานต่างๆ ก่อนที่จะปล่อยพันธุ์ปลา และทำการปลูกต้นไม้ (ต้นตะเคียนทอง) ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่ว่าการอำเภอท่าแพ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นั้น จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การให้บริการคลินิกด้านต่างๆ อย่างเช่น คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกยางพารา คลินิกตรวจบัญชี คลินิกสุขภาพ และการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมาเข้าร่วมรับบริการทางการเกษตร ทั้งนี้มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 250 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายหร่ออ๊บ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานฯ อำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองในฐานะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 รหัส 3ก-191 ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าแพ, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแพ, ตชด.ที่ 436 สตูล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ท่าแพ ,ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ, ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ,สำนักงานสรรพากรอำเภอท่าแพ ,สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแพ ,สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าแพ, หมวดการทางหลวงท่าแพ, สำนักงานประมงอำเภอท่าแพ,หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ท่าแพ, ครู-อาจารย์ฯ , นายดาโหด สังขาว สมาชิกสภา อบจ.สตูล ( เขตอำเภอท่าแพ,) กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสา, สมาชิก อส.ร้อย. อส.อ.ท่าแพที่ 7 และประชาชนจิตอาสาฯลฯ รวม 94 คน นำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้กวาดขยะ, แปรงถูพื้น, ถังแปรงทาสี, ผงซักฟอก, ถุงดำ , น้ำดื่ม, และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ฯลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ ทาสีรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ ทั้งนี้เพื่อเตรียมสถานที่เพื่อจัดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ”

นอกจากนั้น ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7 ฯ นายกองตรีอาทิตย์ วงมุสิก รอง ผบ.ร้อย.อส.อ.ท่าแพ 7 ร่วมกับสมาชิก อส.ร้อย. อส.อ.ท่าแพที่ 7 ให้การต้อนรับ นายกองเอกคณิต คงช่วย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ที่มาตรวจเยี่ยมชม ภายใน“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย อำเภอท่าแพ” เยี่ยมชมแปลงผัก อส.จิตอาสาพัฒนา รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก ฯลฯ ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่มีกำลังใจและปลาบปลื้มใจต่างยิ้มร่ากันทั่วหน้า.