เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 67

โดยมีข้อความระบุว่า ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดเจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ชุดที่ 10 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 จึงออกประกาศการแต่งกายของบุคลากรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ หลังจากที่ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้ประชาชนชื่นชมกันเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ “ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Thira Woratanarat”

โดยระบุข้อความว่า “คุณพยาบาลสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้แล้วครับ และโดยแท้จริงแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ก็ควรสามารถแต่งกายให้เหมาะสมสอดคล้องกับทั้งเพศสภาพ และบริบทของงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย” อีกด้วย..

ขอบคุณข้อมูลจาก : ราชกิจจานุเบกษา และผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย