เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย มีพันธกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยการมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคนโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ หรือด้านการดนตรี เพื่อแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะทางด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และที่สำคัญได้แสดงความกล้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นำในสังคม ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดทักษะด้านความเป็นเลิศนำไปสู่การประกอบอาชีพ อันนำไปสู่การมีชีวิตที่มีความมั่นคงและยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ท่าไข่) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นเวทีการแสดงให้เด็กและเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน 18 ปี หรือนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดรับสมัครการประกวดเพลงลูกทุ่ง วันนี้ถึง 10 มิ.ย. 67 และเพลงลูกกรุง วันที่ 1-15 ก.ย. 67 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ มากมาย รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท อีกทั้งยังได้รับโอกาสจากผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการดนตรีและการแสดงในวงการที่จะได้พัฒนาต่อยอดสู่การประกอบอาชีพที่ดีของเยาวชนในอนาคตด้วย

ด้าน ดร.วันดี กล่าวว่า ขอเชิญชวนน้อง ๆ เด็กและเยาวชน ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง ตามโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” เพื่อแสดงออกถึงความกล้าหาญและความสามารถ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างนอกเวลาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการป้องกันไม่ให้ลุ่มหลงในอบายมุขเครื่องมัวเมาต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด ซึ่งจะทำให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพและมีความสุข นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงของประเทศไทย ที่ช่วยจรรโลงจิตใจของคนไทยเป็นเวลาเนิ่นนานมาแต่โบราณ มีเอกลักษณ์ คือ การประพันธ์คำที่สละสลวย มีฉันทลักษณ์การกวีนิพนธ์ที่งดงาม อันจะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ความเป็นไทยผ่านภาษาไทย ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งของคนในชาติที่ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ให้กับพวกเรา

“สำหรับเด็กและเยาวชนผู้ที่สนใจร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ywmFOn หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6887 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.” ดร.วันดี กล่าว