ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวซาราห์ บินเยาะห์ รองปลัดกระทรวง นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) นางชุตาภัณฑ์ ไพศาลเจริญวงศ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมเพื่อประชุมหารือให้เกิดการบูรณาการงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มีการบูรณาการในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ให้ ศอ.บต. พม. และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันปรับปรุงกลไกการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างภาคประชาสังคมเด็กและสตรีให้เป็นศูนย์กลางในการประสานและลดช่องว่างการทำงาน เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีโดยเฉพาะ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก CEDAW และข้อมติ UNSCR 1325 โดยมีเป้าหมาย คือ ร่วมผลักดันมาตรการคุ้มครองและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวาระเด็กและสตรี 7 ประการ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. กล่าวว่า การบูรณาการร่วมกันที่ผ่านมาของ ศอ.บต. และกระทรวง พม. นั้น เป็นกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ส่วนราชการอื่นๆ และองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาทำให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ให้เน้นในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนของเด็ก สตรี และกลุ่มปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศป.ดส. จะเป็นกลไกประสานและรับเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม ของ ศป.ดส. ถือเป็นกลไกที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) ก็มีการประสานงานกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จนทำให้ปัญหาต่างๆ สามารถคลี่คลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ