ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค มีภารกิจในการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ทักษะ สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้เป็นที่แพร่หลายในสังคม ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมให้กับคนในสังคม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมเป็นผู้ใหญ่ โดยตระหนักในบทบาทสำคัญของตนเอง บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่สำคัญที่กำลังจะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อน วัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจร 4 ภาคขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัลและรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในภาคเหนือ โดยมีเด็กและเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 220 คนจากโรงเรียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนระหานวิทยา โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียนพิไกรวิทยา และโรงเรียนสลกบาตรวิทยา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “Digital Gen วัยรุ่น คิดมันส์ รู้ทันสื่อ” กิจกรรม Workshop สื่อแบบไหน ใครรู้บ้าง และสื่อแบบไหน ไม่OK และการนำเสนอผลงานของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วิทยากรด้านกฎหมาย และอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และโรงเรียนที่นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากร่วมพิธีเปิดแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่มาร่วมงาน เข้าชมนิทรรศการและการสาธิต การเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ บริเวณการจัดงาน ที่ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ในแต่ละกิจกรรมมีผู้ให้ความสนใจกันอย่างคึกคัก