การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 3/2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
จำนวน 36 อัตรา
โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท
คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567)
  3. พ้นภาระทางทหารแล้ว
  4. สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
  5. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
  6. สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
  7. ว่ายน้ำได้
  8. มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
  9. ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนดเท่านั้น
ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ถึงวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร