เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. ที่ร้านใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยนายอานุภาพ วาสะสิริ นายชรินทร์ ชูชื่น นายชาคริต รุ่งรัตน์ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นศ. ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้การต้อนรับนายชูศักดิ์ ขุ่ยขะ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์ นายปฏิภาณ ขบวนงาม รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียน ตามความต้องการของสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคระยอง 

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ถือเป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยอง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสู่การสร้างผลงานหรือผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะโดยผู้เรียนมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชาตามความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีอาชีพ โดยไม่ต้องรอสำเร็จการศึกษา หรือมีธุรกิจ 1 อาชีพ จาก 1 สาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งผู้เรียนยังมีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอีกด้วย.