เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ 6 เดือน ด้วยวิธีสัมภาษณ์ประชาชนตัวต่อตัว ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากตัวอย่าง 6,970 คน ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.-15 พ.ค. โดยนำเสนอในระดับประเทศ กรุงเทพมหานคร และ 6 ภาค

นายชัย กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าประชาชนติดตาม รับรู้ข่าวสารของรัฐบาล ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์มากที่สุด ถึงร้อยละ 83.9 โดยแบ่งเป็นจากโทรทัศน์ร้อยละ 69.6 รองลงมาเฟซบุ๊ก ร้อยละ 46.2 เว็บไซต์ร้อยละ 23.8 ขณะที่ร้อยละ 16.1 ไม่รู้หรือติดตาม เนื่องจากไม่สนใจเพราะไม่มีเวลาว่าง ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ 44.3 ระดับปานกลางร้อยละ 39.6 ส่วนระดับน้อยอยู่ที่ 14.1

นายชัย กล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ร้อยละ 68.4 มาตรการพักหนี้เกษตรกรร้อยละ 38.9 มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 33.1 การลดค่าไฟร้อยละ 32.8 และการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 29.3 ขณะที่ผลสำรวจสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมมากที่สุดคือ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก ร้อยละ 75.3 ลดค่าไฟร้อยละ 46.6 แก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงร้อยละ 29.5 แก้ปัญหายาเสพติดร้อยละ 26.3 และแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำร้อยละ 6.9

นายชัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผลสำรวจด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศพบว่ามีความเชื่อมั่นในระดับมากร้อยละ 41.9 ปานกลางร้อยละ 39.6 ขนาดที่น้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 15.8 ส่วนที่ไม่เชื่อมั่นน้อยที่สุดร้อยละ 2.7 ซึ่งประชาชนในชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ และผู้มีรายได้น้อยมีความเชื่อมั่นในระดับมากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้มีรายได้มาก

ด้าน นางสุวรรณี กล่าวว่า ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และหลังจากนี้ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. จะมีการทำผลสำรวจความเห็นประชาชนอีกรอบเมื่อรัฐบาลทำงานครบ 1 ปี