เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. กระทรวงมหาดไทยเดินโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 และต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่จะเป็นการวิ่ง การเดิน หรือการปั่นจักรยาน

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่จะเป็นการวิ่ง การเดิน หรือการปั่นจักรยาน ซึ่งในวันนี้ จังหวัดจันทบุรีจะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ส่งต่อให้กับจังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อยังจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ตามเส้นทางที่กำหนด ต่อไป

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า อำเภอปางมะผ้าได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมอื่นๆ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า โดยมีนายอำเภอปางมะผ้า และคณะ เชิญธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72 ธง ตามลำดับจากนั้น เชิญธงเข้าประจำจุดขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ออกจาก ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ไปยังบริเวณจุดชมวิวกิ่วลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามถนนหมายเลข 1095 ระยะทาง 20 กม. แล้วส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้นายอำเภอปาย นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคลื่อนจาก จุดชมวิวกิ่วลมอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต่อว่า จังหวัดพะเยา ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ เป็นจังหวัดที่ 2 ในสายที่ 2 ต่อจากจังหวัดเชียงราย หลังจากเมื่อวานนี้ ได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในเช้าวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยในกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ตลอดจนการจัดแสดงสินค้าและจำหน่าย OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ นอกจากนี้ มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและประวัติศาสตร์ชาติไทย ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแสดงพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดพะเยา จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้อันเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไปประดิษฐาน ณ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย เทศบาลเมืองนราธิวาส เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2567 โดยจังหวัดนราธิวาส ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้รับชม และจะส่งมอบให้กับจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ จุดตรวจมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ต่อไป

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยขบวนของจังหวัดราชบุรี ในวันนี้จะผ่านตัวเมืองราชบุรี ต่อด้วยผ่านสะพาน 3 ยุค ของจังหวัดราชบุรี คือสะพานธนะรัชต์, สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ และสะพานขึงรถไฟแห่งแรกของประเทศไทย ก่อนขบวนจะวิ่งไปถึงถนนเพชรเกษม เพื่อส่งต่อธงฯ ไปยังจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณบึงลาดโพธิ์ รวมระยะทาง 45 กม. และจังหวัดนครปฐม จะส่งต่อไปที่จังหวัดนนทบุรี และกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า พวกเราชาวอำนาจเจริญ ต่างก็มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเยื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฯ ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ เป็นจังหวัดที่ 3 ในสายที่ 3 ต่อจากจังหวัดหนองคาย โดยจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้ออกกำลังกายสร้างสุขอนามัยที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้รับชม และจะส่งมอบให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณพิธี โรงเรียนบ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป