เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังออกประกาศเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) สำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป จากเดิมที่ไม่เก็บแวตสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท โดยมาตรการนี้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังจะออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขประกาศฉบับเดิม และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะมีผลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันออกประกาศ และจะมีผลไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67 ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อทดลองก่อนและจะมาประเมินผลต่อไป 

ด้านกระทรวงการคลังได้รายงาน ครม.ว่าเรื่องนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมสรรพากรแก้ไขประมวลรัษฎากรเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าที่มีราคาไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งจะเป็นมาตรการระยะยาวต่อไป

โดยระหว่างการดำเนินการมาตรการนี้ รัฐบาลต้องการให้มีมาตรการระยะสั้นขึ้นมาแก้ปัญหาก่อน กระทรวงการคลังจึงเสนอให้ ครม.พิจารณาว่าควรจะมีการออกประกาศกระทรวงการคลังยกเลิกการยกเว้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท เป็นการกำหนดใหม่ให้เก็บภาษีสินค้านำเข้าสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป 

สำหรับการดำเนินการจะเป็นการแก้ไขประกาศกรมศุลกากร เรื่องหลักเกณฑ์ของการนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร รวมทั้งประกาศกรมสรรพสามิตที่มีการยกเว้นภาษีในมูลค่าสินค้าในอัตราเดียวกันตั้งแต่ปี 61 ครอบคลุมอากรศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต  

ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับเป็นเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเช่นกัน  กระทรวงการคลังจึงพิจารณาแล้วเห็นควรว่าต้องออกประกาศ 2 ฉบับเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศตั้งแต่สินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป โดยจะมีผลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกาศ และจะมีผลไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวและจะมีการประเมินผลต่อไป 

“ระหว่างที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทนี้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ชี้แจงว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ภาคเอกชนเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้หลังจากที่มีสินค้าราคาต่ำเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาตรการนี้จะทำให้มีความเป็นธรรมกับสินค้าไทย โดยต้องการให้มีผลโดยเร็วเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย”

ขณะที่นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า อยากให้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องมีการพิจารณาการนำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วย