วันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ปีนี้ มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูดิน เพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนสภาพจากดินแห้งแล้งจนกลายเป็นทะเลทราย และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความแห้งแล้ง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ดินแดนของเรา อนาคตของพวกเรา” Our land. Our future.#GenerationRestoration. เพราะความเสื่อมโทรมของที่ดินเป็นภัยคุกคามต่อโลก ท่ามกลางจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้พื้นที่ทั่วโลกมากกว่า 12,500 ล้านไร่หรือพื้นที่เทียบเท่ากับอินเดียและสหพันธรัฐรัฐเซียรวมกันมีสภาพ เสื่อมโทรม และในทุกๆปีพื้นที่ประมาณ 75 ล้านไร่ได้สูญเสียไปจากการย่อยสลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารและน้ำทั่วโลก ในทุกๆปี ประชากรชาวโลกจำนวน 55 ล้านคนได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยแล้ง ส่งผลต่อการเลี้ยงสัตว์และการทำเกษตรในเกือบทุกส่วนของโลก อย่างไรก็ตามการสูญสลายของผืนดินที่เคยสร้างผลผลิต จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อกลุ่มคนเปราะบาง นอกจากนี้ยังพบว่าความเสื่อมโทรมของที่ดินส่งผลกระทบต่อผู้คน 3.2 พันล้านคน หรือคิดเป็น 40 เปอร์เซนต์ของประชากรของโลก

Aerial view over the floodplains and islands of the Okavango delta in Botswana.

มีการคาดการณ์ว่าสภาพดินที่เสื่อมโทรมทำให้ปริมาณผลผลิตอาหารทั่วโลกลดลง 12 เปอร์เซนต์ และจะส่งผลให้ราคาอาหารแพงขึ้นถึง30 เปอร์เซนต์ในปี 2583 นอกจากนี้ภายในปี 2573 ผลกระทบจากความแห้งแล้ง และความเสื่อมโทรมของที่ดินที่เปลี่ยนไปเป็นทะเลทราย อาจทำให้ประชากรโลก 135 ล้านคนต้องย้ายถิ่นฐานเพราะวิกฤติจากสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพ และกลุ่มคนที่จะย้ายถิ่นฐานคือคนหนุ่มสาวถือเป็นผู้ย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจที่เรียกว่า “ผู้พลัดถิ่นทางสิ่งแวดล้อม” เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นตัวบังคับให้ต้องอพยพ เนื่องจากไม่สามารถหาเลี้ยงชีพจากที่ดินของตนเองได้ ขณะเดียวความเสื่อมโทรมของที่ดินอาจกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง ในกลุ่มเกษตรกร และผู้ทำปศุสัตว์

Reforestation of surface mining area. Pine trees growing on terraces of old copper mine in Mitsero, Cyprus

เศรษฐกิจของโลกกำลังต่อสู้กับภัยแล้งและความเสื่อมโทรมของที่ดิน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจสูญหายไปในปี 2593 หากความหลากหลายของระบบนิเวศลดลง อย่างไรก็ตามพื้นที่ทั่วโลกจะสูญเสียพื้นที่75 ล้านไร่ จากความแห้งแล้ง ซึ่งสามารถเพาะปลูกพืชได้ 20 ล้านตัน อาจจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารกับผู้คนหลายล้านคน นอกจากนี้ยังพบว่าความเสื่อมโทรมของดินจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 1 ล้านสายพันธุ์

Ezra Bailey

พื้นที่เขตเมืองครอบครองพื้นที่เพียง 3 เปอร์เซนต์ของพื้นผิวโลก แต่เป็นที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่ง การอาศัยอยู่ในเขตเมืองมีผลต่อระบบนิเวศ คิดเป็นสัดส่วน75 เปอร์เซนต์ของการใช้พลังงานและทรัพยากรทั่วโลก ก่อให้เกิดขยะมากกว่าครึ่งของโลก และปลดปล่อนก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 60 ถือว่ามีผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นเมืองจึงมีบทบาทอย่างมากในการพื้นฟูที่ดินและสร้างความสมดุลในภาวะแห้งแล้ง

อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูดินต้องใช้ความรู้ และความมุ่งมั่นจากคนทุกรุ่น ขณะนี้คนรุ่นแรกที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และหวังว่าจะเป็นคนรุ่นสุดท้ายที่จะสร้างสันติภาพให้กับผืนดินในที่สุด ทุกคนเป็น#GenerationRestoration. ได้