เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2567 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 29 ก.พ. 2561 นั้น ต่อมา นายประจักษ์ บุญยัง ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายมณเฑียร เจริญผล ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 241 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 241 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 40 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายมณเฑียร เจริญผล เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/32694.pdf