เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยรูปแบบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 โดยใจความระบุว่า “บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนน” ดังนี้

1. บัตรปลอม
2. บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ลงในบัตรลงคะแนน นอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก
3. บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
4. บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
5. บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก
6. บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด
7. บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน
8. บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้

สำหรับ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครช่องหนึ่งช่องใดดังต่อไปนี้ ไม่ให้นับเป็นคะแนนสำหรับช่องหมายเลขนั้น
1. บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอารบิก
2. บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” เกินกว่าหนึ่งหมายเลขผู้สมัครในช่องเดียวกัน
3. บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” และให้นับคะแนนใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” ที่สามารถนับคะแนนได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก สว. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444.