เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ เพื่อให้ได้ สว.ชุดใหม่ 200 คน ตามไทม์ไลน์คือเดือน ก.ค. 2567 จะประกาศรายชื่อได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน สว.ชุดเดิม ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยทางสำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารชีแจงขั้นตอนปฏิบัติใน วันที่ 9 มิ.ย. นี้ เริ่มตั้งแต่เริ่มรายงานตัว ใจความระบุว่า

วิธีการเลือก สว. ระดับอำเภอ ณ สถานที่เลือกที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ดังนี้ รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน จะเปิดให้รายงานตัวในเวลา 08.00 น. โดยให้ผู้สมัครที่มีเครื่องมือสื่อสาร มอบเครื่องมือสื่อสาร และรายงานตัวต่อกรรมการประจำสถานที่เลือกของกลุ่มที่ตนเป็นผู้สมัคร พร้อมแสดงหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

“หากกลุ่มใดมีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกรอบแรก โดยให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น” ช่วงการลงคะแนน เริ่มเมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้

การนับคะแนน จะนับคะแนน ณ สถานที่เลือก เริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว ซึ่งผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้สมัครหรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น ๆ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น

“กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้สมัครที่ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น”

สำหรับการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3-5 กลุ่ม

รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้

การนับคะแนน นับคะแนน ณ สถานที่เลือก เริ่มภายหลังการปิดลงคะแนนแล้ว โดยให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 3 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ดำเนินการจับสลากกันเองเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 3 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า เมื่อไปถึงสถานที่ ผู้อำนวยการการเลือก สว. ในพื้นที่ จะมีการอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนด ขั้นตอน วิธีการเลือก สว. พร้อมแจกคู่มือการเลือก สว. ให้ผู้สมัครสามารถนำเข้าไปในพื้นที่เลือก สว. ได้ ขณะที่ผู้สังเกตการณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน ทางพื้นที่เลือกได้มีการจัดเตรียมสถานที่แยก และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ดูการเลือก สว. ได้

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กกต. ได้ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมสังเกตการณ์กระบวนการเลือก สว. โดยประชาชนผู้ร่วมสังเกตการณ์สามารถอยู่รอบสถานที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่เลือก เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 37 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิใช่ผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือก เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่ เกี่ยวกับการเลือก หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการการเลือกตั้ง ผอ.การเลือกระดับประเทศ ผอ.การเลือกระดับจังหวัด หรือ ผอ.การเลือกระดับอำเภอ แล้วแต่กรณี ซึ่งสำนักงาน กกต. ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนผ่านจอโทรทัศน์ โดยถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องวงจรปิด ที่สถานที่เลือกในการเลือกแต่ละระดับ.