เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกแถลงการณ์เรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ใจความระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พ.ค. 2567 และกำหนดให้ วันที่ 9 มิ.ย. 2567 เป็นวันเลือกระดับอำเภอนั้น ซึ่งการจัดเลือกระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย. 2567 ล้วนสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจและการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันของผู้ดำเนินการเลือกระดับอำเภอ ประกอบด้วย  1. คณะกรรมการระดับอำเภอ และ ผอ.การเลือกระดับอำเภอ ทั้งสิ้น 6,496 คน 2. คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก “กปล.” เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งสิ้น 67,744 คน 3. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผอ.การเลือกระดับอำเภอ  18,560 คน ซึ่งรวมผู้ปฏิบัติงานในการเลือกระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 92,773 คน

โดยบุคลากรที่กล่าวมาข้างต้นแต่งตั้งมาจากนายอำเภอ / ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอ ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น จึงถือได้ว่า บุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะทำให้การเลือกในระดับอำเภอ เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งกกต.ตั้งตระหนักถึงความสำคัญของทุกคนจึงขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนทุกภารกิจ ของกกต.ที่ผ่านมาด้วยดีโดยตลอด

สำหรับการเลือกสว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย.2567 นี้ ขอให้ท่านยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด กกต.พร้อมที่จะสนับสนุน อำนวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างเต็มกำลัง และขออำนวยพรให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จำนวน 928 แห่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จด้วยดี พร้อมส่งภารกิจต่อสำหรับการเลือกระดับจังหวัดต่อไป