เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวัน เลือกสว.ระดับอำเภอ ซึ่งมี ผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่าน ณ วันที่ 29 พ.ค. จำนวน 46,206 คน แบ่งเป็นชาย 26,727 คน หญิง 19,479 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพิ่มชื่อถอนชื่อแล้วปรากฏยังเหลือผู้สมัคร มีสิทธิ์เลือกจำนวน 45,753 คน แบ่งเป็น เป็นชาย 26,436 คน หญิง 19,317 คน และมีผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 43,818 คน แบ่งเป็นชาย 25,459 คน หญิง 18,359 คน โดยมีผู้ผ่านการเลือกระดับอำเภอรอบแรก 32,190 คน เป็นชาย 19,754  คน หญิง 12,436 คน

“ต่อมาเมื่อเข้าสู่การเลือกรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบไขว้ การบันทึกคะแนนเสร็จสิ้นเวลา 19.15 น. ปรากฏว่ามีผู้ ได้รับเลือก เพื่อเข้าไปสู่การเลือกในระดับจังหวัด  23,645 คน แบ่งเป็นชาย 15,077 คน หญิง 8,568 คน” รายงานข่าวระบุ

ทั้งนี้เมื่อจำแนก ออกเป็นกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 1,332 คน กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 1,171 คน กลุ่มการศึกษา 1,975 คน กลุ่มการสาธารณสุข 1,024 คน กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก 1,460 คน กลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 1,565 คน กลุ่ม พนักงาน หรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน 1,261 คน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 765 คน

กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 1,057 คน กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม( 9) 808 คน กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม 707 คน

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 443 คน ผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 671 คน กลุ่มสตรี 1,800 คน กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 1,984 คน กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 1,103 คน กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 1,163 คน กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 616 คน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ 1,465 คน และกลุ่มอื่นๆ 1,275 คน