เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. พ.ต.ท.ภูดิท วงษ์นุ่ม สว.กก.1 บก.ส.1 อ่างทอง เปิดเผยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน เปรียบดั่งเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการพิทักษ์ปกป้อง และเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการรณรงค์ เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และเป็น กองบัญชาตำรวจสันติบาลที่เป็นหน่วยงานหลักในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พร้อมฟังดำเนินการพิทักษ์รักษาปกป้องไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา แลพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญ ส่งเสริม ตลอดจนจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้เกิดความจงรักภักดี และปกป้องสถาบัพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป

ดังนั้นตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึก การรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ มีความเคารพรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนเทศบาล 3(วัดชัยมงคล) ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาป่า ในรูปแบบของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ และต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่และน้อมนำพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสวนรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร