เช็กรายชื่อ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม IGNITE THAILAND มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND  ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ออกโดยธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้วงเงินต่อรายสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปีใน 2 ปีแรก ให้ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน

โดยรัฐบาลจะรับภาระชดเชยดอกเบี้ยและจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแทนผู้ประกอบการ 1,150 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หากไม่มีให้ บสย.ค้ำประกัน โดย 2 ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียม ปีที่ 3-4 ผู้กู้จ่าย 0.75% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไปจ่าย 1.75% ต่อปี คาดมีผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,660 ราย

สำหรับ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม IGNITE THAILAND ได้แก่ 

1.ศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีส่วนกระตุ้นซอฟต์พาวเวอร์ด้านธรรมชาติ ประวัติศาตร์ วัฒนธรรม เช่น เทศกาล คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ ศิลปะ กีฬา เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวประกอบด้วย บริษัททัวร์ รถรับจ้างนำเที่ยว รถเช่า ผู้ผลิตหรือขายของที่ระลึก โรงแรม โฮสเทล เกสต์เฮาส์ และชุมชนหมู่บ้านโอทอป โฮมสเตย์ เป็นต้น  

2. ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ (Wellness & Medical Hub) ประกอบด้วย สปา นวดแผนไทย แพทย์แผนไทย ผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลขนาดเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์ Wellness Center เป็นต้น 

3. ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) เช่น ผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้ผลิตหรือแปรรูปอาหาร ผู้ประกอบการอาการฮาลาล ผู้ประกอบการอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะได้สิทธิยื่นสินเชื่อในโครงการนี้จะต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังประกอบกิจการ รวมถึงมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารออมสินกำหนด