เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. จากกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียงในหลายจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2540 ซึ่งหลังจากปลูกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยกเลิกพื้นที่จนทำให้เกิดความเดือดร้อนและไม่สามารถใช้ประโยชน์กับไม้ที่ปลูกได้รวมถึงปัญหาคาราคาซังที่หน่วยงานดำเนินการไม่ได้ นั้น

ล่าสุด นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าโดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมทั้งหาข้อยุติตามประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ หารือกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกป่าเพื่อพิจารณาดำเนินการในการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้สามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ดำเนินการต่างๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามเหมาะสม จนมีมติแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่า เมื่อคราวประชุมวันที่ 30 พ.ย. 66

ซึ่งขณะนี้ได้มอบให้ นายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนการอนุญาต และนายเสกสรรค์ กันโต ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กพ.7 เขาวังเยี่ยม อ.เมืองกำแพงเพชร ได้เร่งดำเนินการทำความเข้าใจและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการยื่นหนังสือขอใช้ประโยชน์กับป่าที่ปลูก เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและในหลายจังหวัดใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน

ตาวัย 86 ชีวิตสิ้นหวัง ร่วมปลูกป่าโครงการรัฐ แต่ตัดไม้ไม่ได้ 30 ปีหมดตัวแล้ว!

อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ยังมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายภาคส่วนทั้งการสร้างถนนหนทาง อาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ที่ทำเรื่องขอดำเนินการในเขตป่าและไม่สามารถดำเนินการไปต่อได้จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ใครเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย และใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้ทราบถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่กรมป่าไม้ ตนจึงได้ลงพื้นเพื่อเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้พร้อมทั้งซักซ้อมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในท้องที่จังหวัดตาก ซึ่งตนเองพร้อมกับคณะจะได้เดินทางไปพบกับประชาชนและหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งมีจำนวน 68 หน่วยงาน ในวันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

ด้านนายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กล่าวว่า ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ประสานแจ้งหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ฯลฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเรื่องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางและติดตามคำขอ พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะคำขอของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง.