12 มิ.ย.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.จิรัชยา สัพโส สส.สกลนคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร สก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย นายศรัณยสัณฑ์ วีรกุลสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเอนกชัย เรืองรัตนากร Senior Strategist พรรคเพื่อไทย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประกวด Mr. Bear Bangkok 2025 QUALITY OVER QUANTITY : DON’T LET YOUR SIZE LIMIT YOU ซึ่งเป็นการจัดประกวดสำหรับชายพลัสไซส์ หรือกลุ่มชายหุ่นหมี เพื่อเสริมสร้างความรักและความมั่นใจในรูปร่างของตนเอง สร้างความตระหนักรู้กับสังคมถึงความหลากหลายไม่เพียงแค่ในมิติของเพศวิถี แต่รวมไปถึงความภาคภูมิใจและความเคารพในอัตลักษณ์ของบุคคลในมิติของรูปร่างด้วย

นายพงศ์กวิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการเคารพความหลากหลาย สิทธิเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย และลดการเลือกปฏิบัติ จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาชน ในการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม จนสำเร็จ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ในฐานะรัฐบาล พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ความเท่าเทียมให้พี่น้องคนไทยทุกเพศและทุกคน และส่งเสริมการสร้างสังคมปราศจากการกลั่นแกล้งกันในสังคม หรือ Social Bullying อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือ Universal Declaration Human Rights (UDHR) ซึ่งเป็นหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่า ทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะได้รับในสิ่งที่ต้องการ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับชีวิตที่ดีขึ้น ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม และทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกใช้ชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

นายพงศ์กวิน กล่าวว่า งาน Mr. Bear Bangkok ภายใต้คอนเซฟต์ อย่าปล่อยให้ขีดน้ำหนักมาจำกัดขีดความสามารถ หรือ Don’t let your size limit you ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมถึงความหลากหลายในสังคม และส่งเสริมการสร้างความภูมิใจและเคารพในอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นงานจัดประกวดที่สอดคล้องกับภารกิจของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร หรือมีร่างกายแบบใด ก็สามารถมีความภาคภูมิใจในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

นายพงศ์กวิน กล่าวว่า นอกจากการจัดประกวด Mr. Bear Bangkok จะสอดคล้องกับภารกิจของรัฐบาลในด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมแล้ว ยังสอดคล้องกับภารกิจของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากที่ได้ทราบว่า คนไทยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Mr. Bear International ที่จัดประกวดทั้งหมด 20 ประเทศ ทั้งในเอเชียและยุโรป ดังนั้น เวที Mr. Bear Bangkok และเวที Mr. Bear International ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ย่อมเป็นหนึ่งในงานที่ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ Soft Power ด้าน Festival ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับงาน Bangkok Songkran Parade ที่จัดขึ้นแล้วในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่พรรคเพื่อไทยร่วมมือกับองค์กร Mr. Bear International และเขตบางรัก จัดงานที่สีลมได้ประสบความสำเร็จ

“พรรคเพื่อไทยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการช่วยปัดหมุดให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดงานเทศกาลในทุก ๆ เดือน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างแน่นอน” นายพงศ์กวินกล่าว