เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งในคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ยื่นร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์จำนวน 2 โดเมนเนม คือ ลอตเตอร์พลัส.com และ lotteryplus.co.th ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีบริษัทลอตเตอรี่พลัส จำกัด เป็นผู้คัดค้าน

คดีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและเนื่องจากผู้ร้องตรวจพบว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นการพนันและละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 23 พ.ค. 2567 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวนและมีคำสั่งดังกล่าว และเพิกถอนคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ URL www.ลอตเตอรี่พลัส.com และ www.lotteryplus.co.th และยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้คัดค้านประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม URL www.ลอตเตอรี่พลัส.com และ www.lotteryplus.co.th ของผู้คัดค้าน โดยผู้คัดค้านไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้านเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวฉบับละ 80 บาท โดยคิดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บสลากกินแบ่งจากผู้ซื้ออีกฉบับละ 25 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) มีหนังสือถึงผู้ร้องแจ้งเรื่องการตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่มีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาเป็นการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งแก่ผู้บริโภคในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีพฤติกรรมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพวาดบนสลากกินแบ่ง โดยวิธีการนำภาพสลากกินแบ่ง ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการค้า ผู้ร้องตรวจสอบแล้วจึงขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งศาลไต่สวนและมีคำสั่งแล้วตามที่กล่าวข้างต้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้าน หรือไม่ ผู้คัดค้าน คัดค้านคำร้องว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องเนื่องจากผู้ร้องไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 20(3) และไม่ใช่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะยื่นคำร้องก่อนรัฐมนตรีมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการยื่นคำร้อง เห็นว่าข้อเท็จจริงปรากฏตามประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เอกสารท้ายคำร้อง ลำดับ 4 หนังสือขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารท้ายคำร้องลำดับ 5 หนังสือการขอให้พิจารณาดำเนินการตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เอกสารท้ายคำร้องลำดับ 6 และหนังสือขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลที่มีอำนาจให้มีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ กรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแพลตฟอร์มลอตเตอรี่พลัส.com และ lotteryplus.co.th เอกสารท้ายคำร้องลำดับ 7และลำดับ 8 ตามลำดับ ซึ่ง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเห็นชอบ อันเป็นการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แล้ว ผู้ร้องจึงมีอำนาจยื่นคำร้อง

ปัญหาวินิจฉัยประการต่อมาว่า มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านออกจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 20(3) แห่ง พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากกรณีที่แพลตฟอร์ม ลอตเตอรี่พลัส.com และ lotteryplus.co.th ของผู้คัดค้านมีรูปแบบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้ผู้บริโภคชำระค่าเช่าตู้เซฟหรือเช่าพื้นที่เก็บลอตเตอรี่ฉบับละ 25 บาท ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517และยังไม่ได้ออกรางวัลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่ง อันเป็นความผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายและที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อการค้า อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้ แต่เนื่องจากข้อหาเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และยังไม่ได้ออกรางวัลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่ง ซึ่งจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทซึ่งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

มาตรา 39 กำหนดให้เป็นพินัย พนักงานสอบสวนจึงส่งเรื่องกลับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ได้ความตามคำเบิกความของพยานผู้ร้องปาก พ.ต.ท.ประทีป จันทร์เพชรบุรี ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ว่าความผิดทั้งสองข้อหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน มีเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาบริษัทผู้คัดค้านไว้เท่านั้นโดยไม่ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งจากการไต่สวนพยานผู้คัดค้านนายศุภชัยก็ได้ความว่าผู้คัดค้านได้เสนอขายและขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาฉบับละ 80 บาท ซึ่งเป็นราคาที่กำหนดไว้ในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้คัดค้านตามคำร้องเป็นการซื้อขายในทางปกติ หากผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีความประสงค์ฝากสลากไว้กับผู้คัดค้านหรือเลือกวิธีการให้ผู้ค้านส่งต้นฉบับให้ผู้ซื้อทางระบบขนส่ง ผู้ซื้อสามารถจองคิวเข้าซื้อสลาก ณ ที่ทำการของผู้คัดค้านได้ โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง พ.ต.ท.ประทีป ได้ตอบทนายผู้คัดค้าน ถามค้านว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่าผู้คัดค้านได้ถูกดำเนินคดีหรือมีผู้ร้องเรียนว่ามีการหลอกลวงหรือฉ้อโกงหลอกขายสลากกินแบ่งแต่อย่างใด

ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ นายศุภชัย พยานผู้คัดค้านเบิกความว่าการนำโลโก้หรือตราบริษัท หรือสัญลักษณ์ของผู้คัดค้านมาปิดบริเวณสลากกินแบ่งรัฐบาล มิได้กระทำโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ เนื่องจากเป็นสลากกินแบ่งฉบับจริงไม่มีการเติมตัดทอน แก้ไขในสลากกินแบ่งแต่อย่างใด การนำสัญลักษณ์ของผู้คัดค้านซ้อนทับก็เพื่อป้องกันการคัดลอกรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแพลตฟอร์มของผู้คัดค้านเอาไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือนำไปหลอกเวียนขายต่อประชาชนโดยไม่มีต้นฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว หรือทำไปนำไปใช้ในทางทุจริต

ในทางคดีจึงเห็นว่าผู้คัดค้านมีข้อต่อสู้ ดังนั้น การที่เพียงแต่มีคำสั่งให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านโดยไม่ปรากฏเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน และไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติมใดๆ ในขณะเดียวกันผู้คัดค้านก็มีเหตุผลคอยรองรับการต่อสู้คดี พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงที่ได้ความเปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นว่ายังไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านออกจากระบบคอมพิวเตอร์

จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 URL/โดเมนเนมได้แก่ลอตเตอรี่พลัส.com และ lotteryplus.co.th ตามคำสั่งวันที่ 17 พ.ค. 2567  มีผลนับแต่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ให้ยกเลิกการปิดกั้นและลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้คัดค้านลงวันที่ 24 พ.ค. 2567 สิ้นผล จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคำขออื่นให้ยก