ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ในด้านบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืน มั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงจัดให้มีการส่งเสริมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ ระดับเขต-ภาค และระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป

โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ก็เป็น 1 วิสาหกิจชุมชน ที่มีการจัดการที่ดี มีความหลากหลาย ด้านการจัดการตลาด OTOP ชุมชน การท่องเที่ยว โดยมีสายน้ำละคอง และบ่อน้ำผุดธรรมชาติ คาดว่ามีวิสาหกิจชุมชนแห่งแรก ที่นำโรงเรียน วัด เข้ามาร่วมกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นกลไกร่วมกัน จนได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ในระดับจังหวัดนครราชสีมา และเข้าแข่งขันในระดับเขต-ภาค

โดยเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. 67 นายกมล โสพัฒน์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการจากหลายสาขาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบไปด้วย นางสาวสุภัคชญา เครือศิริ นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ สสก.4, นางสาวพนิตนาฎ วงศ์ยิ้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สสก.4, นางสาววชิราภรณ์ ภูแสง ฝ่ายให้บริการ, นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5, นายบุญประกฤษฎิ์ ปลาคำ ธนาคารเพื่อการเกษตร, นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ซึ่งมีคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง ประกอบด้วย นางผ่องอำไพ สร้อยสระน้อย ประธานวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง, นางจิรา ดาวขนอน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์, นางนฤมล แสนสุริยะเดชา กลุ่มโอทอป ตลาดน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่

โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง, นายบัณฑิต เกิดมงคล เกษตรอำเภอปากช่อง,  นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, นายวรเศรษฐ์ อรรถรวิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้าง นายวิทยา สกลเวช กลุ่มฮักเขาใหญ่, นางน้ำเงิน ยศสูงเนิน อดีตเกษตรอำเภอปากช่อง, นางภัทรภร สินแสนสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี, นางอรชร ศรีบุบผา รองประธานสภา, นางสุรภา บุญชูรอด  สท. รวมทั้งสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือก

นายกมล โสพัฒน์ เป็นประธานการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 กล่าวว่า การคัดเลือกวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2567 มีส่งเข้าประกวดจำนวน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 วิสาหกิจชุมชน โดยจะคัดเลือกตามเกณฑ์ ตามขั้นตอนและระเบียบ  เวลาเท่ากันหมด โดยมีรางวัลดีเด่น รองดีเด่น และรางวัลชมเชย และจะคัดเลือกเอากลุ่มที่ดีเด่นที่สุดเป็นอันดับดีเด่นเพื่อส่งไปชิงในระดับประเทศต่อไป โดยให้วิสาหกิจชุมชน และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอข้อดีต่อคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งหลายคนที่นำเสนอว่าวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง มีดีกว่าที่อื่น ซึ่งใน 20 วิสาหกิจชุมชน เพราะการคัดเลือกในปีนี้ นับว่ามีหลายจังหวัดมีความเข้มแข็ง คณะกรรมการต้องเป็นกลาง ส่วนจังหวัดใดจะได้วิสาหกิจดีเด่น ปี 2567 เพื่อผ่านเข้าไปชิงในระดับประเทศ จากนั้นได้ตรวจตลาดชุมชนท่าช้างและลงเรือแคนู ในลำตะคองและดูบ่อน้ำผุดธรรมชาติ.